Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej

Wystawa czasowa "Przestrzeń zewnętrzna i wewnętrzna. Obrazy Łemkowszczyzny w sztuce współczesnej" - wernisaż 8 grudnia 2023

"Przestrzeń zewnętrzna i wewnętrzna. Obrazy Łemkowszczyzny w sztuce współczesnej"

Kurator: Michał Szymko

 

Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej zaprasza na wystawę pt. „Przestrzeń zewnętrzna i wewnętrzna. Obrazy Łemkowszczyzny w sztuce współczesnej“. Jest to opowieść o pamięci i jej uniwersalności w kontekście tworzenia współczesnej tożsamości łemkowskiej.

Tytuł wystawy nawiązuje do filmu Andy’ego Warhola „Outer and Inner Space”, którego premiera odbyła się w Nowym Jorku w styczniu 1966 roku. Nie udostępniano go przez ponad 30 lat, aż do 1998 roku, kiedy to został odrestaurowany przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Nowym Jorku i miał swoją premierę jako instalacja w Whitney Museum of American Art w październiku 1998 roku.

Jak sugeruje tytuł wystawy, przestrzeń zewnętrzna i wewnętrzna dotyczy przede wszystkim osobistej (wewnętrznej) i materialnej (zewnętrznej) sfery życia społecznego. Pokazywane prace łemkowskich i polskich twórców są umiejscowione pomiędzy tymi dwiema przeciwstawnymi sferami i operują na czymś w rodzaju terytorium pośredniego.

Splot okoliczności historycznych i politycznych sprawił, że sztuka łemkowska nie jest w Polsce znana. Łemkowyna od dawna inspiruje polskich artystów, ale już dla twórców łemkowskich zabrakło miejsca w polskich kolekcjach muzealnych. Wystawa jest zatem próbą wyeksponowania ich twórczości. Tytuł wystawy jest także postulatem, by przyjrzeć się łemkowskim i polskim artystom chcącym zachować pamięć, a także temu, co obecność Łemków – lub częściej ich nieobecność – mówi o kondycji państwa lub szerzej, współczesnej kultury.

Na wystawie prezentowane są prace następujących artystek i artystów:

Mikołaj Fedak, Jakub Jakubowicz, Bogdan Kareł, Ewelina Kogut, Teodor Kuziak, Marzena Majka, Władysław Rewak, Andryj Suchorski, Katarzyna Szweda, Michał Szymko, Joanna Śpiak, Dawid Zdobylak, Anna Maria Zygmunt.

 

Wernisaż wystawy „Przestrzeń zewnętrzna i wewnętrzna. Obrazy Łemkowszczyzny w sztuce współczesnej” odbędzie się 8 grudnia 2023 o godz. 18:00 w Galerii wystaw czasowych w Etnocentrum. Udział bezpłatny.

 

CZAS TRWANIA WYSTAWY: od 8 grudnia 2023 r. do 28 stycznia 2024 r.

MIEJSCE: Galeria wystaw czasowych w Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej

WSTĘP: wolny, w godzinach pracy instytucji

 

 

 

"Внутрішній і зовнішній простір. Образ Лемковины в сучасній штуці"

Куратор: Михал Шымко

 

Етноцентр Коросняньской Землі просит на выставу пн. «Внутрішній і зовнішній простір. Образ Лемковины в сучасній штуці». Єст то оповіст о памяти і єй універсальности в контексті творіня сучасной лемківской достоменности.

Наголовок выставы навязує до фільму Енді Варголя «Outer and Inner Space», премєра якого прошла в Ню Йорку в січни 1966 рока. Не удоступняли го більше як 30 років, аж до 1998 рока, коли то был він одреставруваный Музейом Сучасной Штукы в Ню Йорку і мал свою премєру як інсталяция в Whitney Museum of American Art в жолтни 1998 рока.

Як суґерує наголовок выставы, зовнішній і внутрішній простір односит ся предовшыткым до особистой (внутрішньой) і материяльной (зовнішньой) сферы соспільного жытя. Презентуваны працы лемківскых і польскых творців улокуваны сут медже тыма двома протиставныма сферами і оперуют на чымси в роді посередньой обшыри.

Історичны і політичны обставины спричынили, же лемківска штука не єст в Польщы знана. Лемковина од давна інспірує польскых артистів, але уж для лемківскых творців бракло місця в польскых музейных колекциях. Выстава єст пробом выекспонувати іх творчіст. Наголовок выставы єст тіж постулятом, жебы присмотріти ся лемківскым і польскым артистам, што хотят сохранити памят, а і тому, што присутніст Лемків – або частійше іх неприсутніст,  бесідує о стані державы або шырше – сучасной культуры.

На выставі презентуваны сут працы слідуючых артисток і артистів:

Давид Здобыляк, Анна Мария Зиґмунт, Богдан Карел, Евеліна Коґут, Теодор Кузяк, Мажена Майка, Володислав Ревак, Андрий Сухорскій, Йоанна Спяк, Миколай Федак, Катажына Шведа, Михал Шымко, Якуб Якубович.

 

 

Spotkanie "Przy kawie o wystawie" do tej ekspozycji odbędzie się 7 stycznia o godz. 15:00. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.